Θεὸς Κύριος

 

Τὸ "Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου", ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς στίχους 27 καὶ 26 ἀντίστοιχα τοῦ ριζ' (117) Ψαλμοῦ.

Οἱ γ' Στίχοι ποὺ ψάλλονται στὸ "Θεὸς Κύριος" εἶναι καὶ αὐτοὶ δανεισμένοι ἀπὸ τὸν ριζ' Ψαλμό:

  1. "Ἐξομολογεῖσθε Τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ", Ψαλμ. ριζ' 1.
  2. "Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ Τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς", Ψαλμ. ριζ' 10.
  3. "Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν", Ψαλμ. ριζ' 23.

Ὅπως παρατηρήθηκε στὸ Συλλειτουργικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας (ἀπὸ ὅπου καὶ ἐμεῖς τὸ μάθαμε), λανθασμένως λέγεται ὡς πρῶτος Στίχος στὸ Θεὸς Κύριος ὁ πρῶτος Στίχος τοῦ ρδ' Ψαλμοῦ: "Ἐξομολογεῖσθε Τῷ Κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα [τὸ Ἅγιον] Αὐτοῦ" (τὸ "τὸ Ἅγιον" εἶναι προσθήκη).

 

Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου

20/11/2004