ΤΥΠΙΚΟΝ

ΑΓΑΘΟΝ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ


 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὴν σ. 105:

«Ὁσάκις ἐν τῷ ὄρθρῳ ψάλλωνται ἀπόστιχα, ἕπεται αὐτῶν ἀπαραιτήτως καὶ τὸ Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι, ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὸ ἐν τῷ ἑσπερινῷ λεγόμενον Νῦν ἀπολύεις. Λέγεται δὲ καὶ αὐτὸ χῦμα διὰ φωνῆς ἠρέμου ὑπὸ τοῦ προεστῶτος μετὰ τὰ δοξαστικὰ τῶν ἀποστίχων τῶν αἴνων. Μεθ' ὅ ἕπεται τὸ τρισάγιον τοῦ ὄρθρου, καὶ μετ' αὐτὸ τὰ κατὰ τὴν ἡμέραν ὁριζόμενα ἀπολυτίκια».

 

ἀρχικό: 01/12/2005
τρέχον: 14/02/2010
panayiotis@analogion.net