ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν
(πρὶν τὸ Ἀναστάσιμον Ἐξαποστειλάριον)
 


Tὸ "Ἐγκόλπιον τοῦ Ἀναγνώστου" τῆς "Ἀποστολικῆς Διακονίας" (ἔχουμε ὑπ' ὅψιν τὴν ἔκδ. ΙΔ' 1996), ἔχει λανθασμένως τὸ "Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν" νὰ λέγεται μόνο δύο φορές, καὶ ὄχι τρεῖς ὅπως εἶναι τὸ σωστό.

Στὸ Τ.Γ.Ρ. διαβάζουμε, σ. 101:

"Ἐν ᾗ Κυριακῇ ψάλλεται τὸ ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον, ψάλλεται πρὸ αὐτοῦ, ἀρχόμενον ἐκ δεξιῶν, ἐναλλὰξ ὑπὸ τῶν χορῶν, τὸ Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐκ γ'. Εἰς δὲ τὸ τρίτον ἐπισυνάπτει ὁ δεξιὸς χορὸς τὸν στίχον Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν Αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀριστερὸς τὸ τέλος: ὅτι Ἅγιός ἐστι. Μεθ' ὃ ὁ δεξιὸς ψάλλει τὸ ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον".

Παρόμοια βλέπουμε καὶ στὸ ΣΥΛ., σσ. 78-79.

Δηλαδή:

Ὁ δεξιός χορός:

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Ὁ ἀριστερὸς χορός:

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Ὁ δεξιός χορός:

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν.

Στίχ. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν Αὐτοῦ,

καὶ ὁ ἀριστερὸς χορός τὸ τέλος:

ὅτι Ἅγιός ἐστι.

 

 

 

ἀρχικό: 6/3/2005
panayiotis@analogion.net