ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ

Ἐὰν τύχῃ ἐν Σαββάτῳ Ἅγιος εἰς η' ἑορταζόμενος μετὰ ἢ ἄνευ Ἀγρυπνίας
 

Τὸ παρακάτω κείμενο, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσῳ προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἀβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Εάν Ἅγιος εἰς η' ἑορταζόμενος και έχων ἢ μη έχων ἀγρυπνίαν, τύχῃ εν Σαββάτω, πάσα ἡ ακολουθία γίνεται ως εν ἄρθρῳ II περιπτώσει Γ' και Δ'  διετάχθη, πλην των ἐξης διαφορών.

§ 1. Εν τω ἑσπερινῷ, μετά το Δόξα του αγίου, Και νυν ψάλλεται το α' Θεοτοκίον του ήχου της εβδομάδος και ουχί το είς τον αυτόν του δοξαστικού ήχον. Μόνον εν ταῖς μνήμαις των αγίων: του αρχαγγέλου Μιχαήλ (Σεπτεμ. ς'), του αγίου Δημητρίου, των Ασωμάτων (Νοεμ. η'), του αγίου Σπυρίδωνος, του αγίου Ελευθερίου, του αγίου Νικολάου, και του Γενεθλίου του Προδρόμου, εἰς το Και νυν οὐ ψάλλεται το α' Θεοτοκίον του ήχου, ἀλλὰ το εν τω Μηναίῳ ἀναγραφόμενον ἴδιον Θεοτοκίον δι' έκάστην εξ αυτών.

§ 2. Εν τω ἀποδείπνῳ, μετά του κανόνος της Θεοτόκου συμψάλλεται και ὁ νεκρώσιμος κανών του ἤχου, καθότι οὐ λέγεται εν τω ὄρθρῳ.

§ 3. Ἀγρυπνίας μη γιγνομένης, προ του ὄρθρου λέγεται το μεσονυκτικόν του Σαββάτου και ουχί το καθ' ἡμέραν. Τα δε λοιπά πάντα, ως εκεί διατάσσονται ἀπαραλλάκτως.

 

Δανειστήκαμε τὸ ἀνωτέρω ἀπὸ τὴν ἐξῆς ἀναφορά:

 

 

20/10/2005
panayiotis@analogion.net