ΤΥΠΙΚΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ


Τὸ παρακάτω κείμενο, μετατράπηκε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσῳ προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἀβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὶς σ. 47-49:

«Η Παρακλητική αποτελείται εξ οκτώ περιόδων, εκάστη των οποίων περιλαμβάνει τάς ακολουθίας των επτά ημερών της εβδομάδος πεποιημένας εν ενί έκάστω των οκτώ ήχων. Άρχεται δε η περίοδος εκάστου ήχου εκ της ακολουθίας της Κυριακής και λήγει εις την ακολουθίαν του Σαββάτου περιλαμβανομένην. Αι περίοδοι διαδέχονται αλλήλας, η μεν μετά την δε, κατά την αριθμητικήν σειράν των ήχων, και άρχονται εκ της Κυριακής του Θωμά, επαναλαμβανόμεναι μετά το τέλος της ογδόης περιόδου του πλ. δ' ήχου πάλιν κατά την αυτήν σειράν μέχρι της Κυριακής των Βαΐων.

*   *   *

Η ακολουθία της Κυριακής εν εκάστω ήχω της Παρακλητικής αύτη εστίν· Τω Σαββάτω εσπέρας, εν τω μικρώ εσπερινώ κείνται εν δογματικόν θεοτοκίον ως δοξαστικόν των εσπερίων, τρία προσόμοια της Θεοτόκου ως απόστιχα, και εν εγκωμιαστικόν θεοτοκίον ως δοξαστικόν των αποστίχων. Εν τω μεγάλω εσπερινώ κείνται, τρία στιχηρά αναστάσιμα και έτερα τέσσαρα στιχηρά ανατολικά καλούμενα, ίνα χρησιμεύωσιν ως εσπέρια, εν θεοτοκίον το γνωστόν ως θεοτοκίον το πρώτον του ήχου, ως δοξαστικόν των εσπερίων, ως απόστιχα δε έν στιχηρόν αναστάσιμον καί τρία έτερα στιχηρά καλούμενα κατ' άλφάβητον, ως έχοντα την ακροστιχίδα ταύτην καί εν τοίς οκτώ ήχοις, ως δοξαστικόν δε των αποστίχων έν θεοτοκίον, καί έν αναστάσιμον απολυτίκιον μετά του θεοτοκίου αυτού. Τη Κυριακή πρωΐ, εις το μεσονυκτικόν, είς κανών εις την Αγίαν Τριάδα, μετά την γ' καί ς' ωδήν του οποίου κείνται ανά εν τριαδικόν κάθισμα μεθ' ενός θεοτοκίου. Εις τον όρθρον, μεθ' εκάστην εκ των δύο στιχολογιών, κείνται ανά δύο αναστάσιμα καθίσματα μεθ' ενός θεοτοκίου, η μετά τον άμωμον λεγομένη υπακοή καί ανά γ' αντίφωνα αναβαθμών, καί μόνον εν τω πλ. δ' ήχω αντίφωνα δ', μεθ' ά το προκείμενον του εωθινού Ευαγγελίου μετά του στίχου αυτού. Κανόνες κείνται τρείς, είς αναστάσιμος μετά των ειρμών, είς Σταυροαναστάσιμος καί είς της Θεοτόκου· μετά την ς' ωδήν αυτών, το αναστάσιμον κοντάκιον καί ο οίκος. Είτα ως στιχηρά των αίνων εισί τέσσαρα αναστάσιμα στιχηρά καί έτερα τέσσαρα ανατολικά καί ταύτα καλούμενα. Εις την λειτουργίαν, ανά οκτώ τροπάρια μακαρισμών, ων το μεν προτελευταίον τριαδικόν, το δε τελευταίον θεοτοκίον.

Μέρος δε της ακολουθίας της Κυριακής αποτελούσι και τα μετά το τέλος της δοξολογίας ψαλλόμενα τροπάρια Σήμερον σωτηρία και το Αναστάς εκ του μνήματος. Ωσαύτως δε καί τα ένδεκα εξαποστειλάρια μετά των θεοτοκίων αυτών, καί τα ως δοξαστικά των αίνων χρησιμεύοντα ένδεκα εωθινά.

 

*   *   *


Η ακολουθία της Δευτέρας εστίν αύτη: Τη Κυριακή εσπέρας, εσπέρια προσόμοια γ' κατανυκτικά καί γ' των Ασωμάτων. Δόξα, καί νυν, θεοτοκίον προσόμοιον απόστιχα δε δύο κατανυκτικά, εν μαρτυρικόν, Δόξα, καί νυν, θεοτοκίον. Τη Δευτέρα πρωΐ, μετά την α' στιχολογίαν, δύο κατανυκτικά καθίσματα, Δόξα, καί νυν, θεοτοκίον ωσαύτως δε καί μετά την β' στιχολογίαν μετά δε την γ' έν κάθισμα των ασωμάτων, εν μαρτυρικόν, Δόξα, καί νυν, θεοτοκίον. Κανόνες δύο, ο εις κατανυκτικός καί ο έτερος των Ασωμάτων. Καί απόστιχα των αίνων, δύο κατανυκτικά, εν μαρτυρικόν καί εν θεοτοκίον, ως δοξαστικόν. Εις δε την λειτουργίαν, εξ τροπάρια μακαρισμών.

 

*   *   *


Η ακολουθία της Τρίτης εστίν η εξής: Τη Δευτέρα εσπέρας, γ' προσόμοια κατανυκτικά καί γ' του Προδρόμου, Δόξα, καί νυν, θεοτοκίον προσόμοιον, ως εσπέρια· απόστιχα τα δύο κατανυκτικά, άπερ κείνται καί τη Κυριακή εσπέρας, καί εν μαρτυρικόν, μεθ' ό έν θεοτοκίον ως δοξαστικόν. Τη Τρίτη πρωΐ, μετά την α' στιχολογίαν δύο κατανυκτικά καθίσματα καί εν θεοτοκίον ωσαύτως καί μετά την β' στιχολογίαν μετά δε την γ' κάθισμα εν του Προδρόμου, εν μαρτυρικόν καί έν θεοτοκίον. Κανόνες, είς κατανυκτικός καί είς του Προδρόμου. Δύο κατανυκτικά ως απόστιχα των αίνων (τα αυτά ως καί τη Δευτέρα πρωΐ), έν μαρτυρικόν καί έν θεοτοκίον ως δοξαστικόν. Εις δε τους μακαρισμούς, τροπάρια εξ.

 

*   *   *


Η ακολουθία της Τετάρτης αποτελείται εκ των εξής: Τη Τρίτη εσπέρας, ως εσπέρια γ' προσόμοια Σταυρώσιμα καί γ' της Θεοτόκου, καί έν Σταυροθεοτοκίον ως δοξαστικόν απόστιχα δε δύο Σταυρώσιμα, εν μαρτυρικόν καί εν Σταυροθεοτοκίον ως δοξαστικόν. Τη Τετάρτη πρωΐ, μετά την α' στιχολογίαν δύο Σταυρώσιμα καθίσματα καί έν Σταυροθεοτοκίον ωσαύτως καί μετά την β'· μετά δε την γ' στιχολογίαν εν κάθισμα Σταυρώσιμον, εν μαρτυρικόν καί έν Σταυροθεοτοκίον. Κανόνες, εις Σταυρώσιμος καί είς της Θεοτόκου. Απόστιχα των αίνων, δύο στιχηρά Σταυρώσιμα, έν μαρτυρικόν καί εν Σταυροθεοτοκίον ως δοξαστικόν. Είς δε τους μακαρισμούς, τροπάρια εξ.

 

*   *   *


Η ακολουθία της Πέμπτης εστίν αύτη: Τη Τετάρτη εσπέρας, γ' προσόμοια των αποστόλων και γ' του αγίου Νικολάου, ως εσπέρια, έν δε θεοτοκίον ως δοξαστικόν. Απόστιχα, δύο στιχηρά αποστολικά, εν μαρτυρικόν και εν θεοτοκίον ως δοξαστικόν. Τη Πέμπτη πρωΐ, μετά την α' στιχολογίαν δύο αποστολικά καθίσματα και εν θεοτοκίον ωσαύτως καί μετά την β' στιχολογίαν μετά δε την γ' έν κάθισμα του αγίου Νικολάου, έν μαρτυρικόν καί έν θεοτοκίον. Κανόνες, είς των αγίων αποστόλων καί είς του αγίου Νικολάου. Απόστιχα των αίνων, δύο αποστολικά (τα αυτά, άπερ κείνται καί τη Τετάρτη εσπέρας εις τα απόστιχα), εν μαρτυρικόν καί εν θεοτοκίον ως δοξαστικόν. Εις τους μακαρισμούς, τροπάρια έξ.

 

*   *   *

Η ακολουθία της Παρασκευής εστίν αύτη: Τη Πέμπτη εσπέρας, γ' προσόμοια Σταυρώσιμα καί γ' της Θεοτόκου, ως εσπέρια, έν δε Σταυροθεοτοκίον ως δοξαστικόν. Απόστιχα, δύο Σταυρώσιμα, τα αυτά άπερ κείνται καί τη Τρίτη εσπέρας, εν μαρτυρικόν, το αυτό όπερ κείται καί τη Κυριακή εσπέρας, καί έν Σταυροθεοτοκίον ως δοξαστικόν. Τη Παρασκευή πρωϊ, μετά την α' στιχολογίαν δύο καθίσματα Σταυρώσιμα καί έν Σταυροθεοτοκίον καί μετά την β' ωσαύτως· μετά δε την γ' εν κάθισμα Σταυρώσιμον, έν μαρτυρικόν, το αυτό όπερ κείται καί εις τα καθίσματα της Δευτέρας, καί έν Σταυροθεοτοκίον. Κανόνες, εις Σταυρώσιμος καί εις της Θεοτόκου. Απόστιχα των αίνων, δύο στιχηρά Σταυρώσιμα, άπερ κείνται καί εις τα απόστιχα της Τετάρτης, έν μαρτυρικόν, όπερ κείται καί τη Δευτέρα πρωΐ, καί έν Σταυροθεοτοκίον ως δοξαστικόν. Εις δε τους μακαρισμούς, τροπάρια εξ.
 

Ούτως εν εκάστω ήχω, κείνται τέσσαρα μαρτυρικά στιχηρά του εσπερινού, τέσσαρα μαρτυρικά καθίσματα, καί τέσσαρα μαρτυρικά στιχηρά του όρθρου.

 

*   *   *


Η ακολουθία των Σαββάτων αποτελείται εκ των μαρτυρικών τούτων, προσέτι δε καί εκ γ' δεσποτικών ή νεκρώσιμων στιχηρών προσομοίων του εσπερινού, του α' θεοτοκίου του ήχου χρησιμεύοντος ως δοξαστικού του εσπερινού, εκ δύο τουλάχιστον ιδιομέλων νεκρώσιμων των επιλεγομένων του Δαμασκηνού, λεγομένων εν τοίς αποστίχοις του εσπερινού καί εν τω ορθρω, εκ δύο ή ενός νεκρώσιμων καθισμάτων, εξ ενός κανόνος είς πάντας τους αγίους, εξ ενός νεκρώσιμου κανόνος, καί εκ των νεκρώσιμων προσομοίων στιχηρών του κυρ Θεοφάνους, ων η ακροστιχίς είς πάντας τους ήχους εστίν: Σούς Χριστέ δούλους γράψον εν ζώντων βίβλω, άτινα χρησιμεύουσιν ως απόστιχα των αίνων, καί τέλος εκ των εν τοίς μακαρισμοίς κειμένων εξ τροπαρίων
».

 

ἀρχικό: 04/09/2006
τρέχον: 14/02/2010
panayiotis@analogion.net