ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΑΓΙΩΝ
 

Τὸ παρακάτω κείμενο, μετατράπηκε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσῳ προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἀβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Τα απαραίτητα μέρη εκάστης ακολουθίας αγίου εισί:

  • Τρία στιχηρά προσόμοια χρησιμεύοντα ως εσπέρια, και

  • εις κανών, μετά την γ' ωδήν του οποίου εν κάθισμα.

Πάσαι αι ακολουθίαι των αγίων διακρίνονται εις ακολουθίας μη εορταζομένων αγίων, εις ακολουθίας εορταζομένων αγίων εις ς' και είς ακολουθίας έορταζομένων αγίων εις η'.

 

Μη εορταζόμενοι άγιοι [ο κανών των εις τον Όρθρον ψάλλεται εις δ' στίχους] θεωρούνται οι έχοντες ακολουθίαν απαρτιζομένην:

α) εκ των απαραιτήτων μόνον μερών εκάστης ακολουθίας,

β) εξ αυτών τούτων και συν αυτοίς ενός κοντακίου μετά ή άνευ οίκου, ή ενός εξαποστειλαρίου, ή και αμφοτέρων,

γ) εκ των απαραιτήτων μερών και συν τούτοις εξ ενός ιδιομέλου χρησιμεύοντος ως δοξαστικού των εσπερίων, μετά ή άνευ κοντακίου, οίκου και εξαποστειλαρίου,

δ) εκ των απαραιτήτων μερών, και εκ δύο ιδιομέλων, ων το μεν χρησιμεύει ως δοξαστικόν εσπερίων, το δε ως δοξαστικόν αποστίχων του εσπερινού, μετά ή άνευ κοντακίου, οίκου και εξαποστειλαρίου.


Άγιοι εορταζόμενοι εις εξ [ο κανών των εις τον Όρθρον ψάλλεται εις ς' στίχους] εισίν οι έχοντες ακολουθίαν απαρτιζομένην:

α) εκ των απαραιτήτων μερών εκάστης ακολουθίας αγίου και προσέτι εκ δύο ιδιομέλων, ων το μεν κείται ως δοξαστικόν των εσπερίων, το δε ως δοξαστικόν των αποστίχων του εσπερινού, και συν αυτοίς εξ ενός κοντακίου μετά ή άνευ οίκου, και εξ ενός ή δύο εξαποστειλαρίων· σημειωτέον δε ότι η διάκρισις των τοιαύτην ακολουθίαν κεκτημένων και είς ς' έορταζομένων αγίων από των εν τη δ' κατηγορία αναφερομένων μη εορταζομένων και ομοίαν ακολουθίαν κεκτημένων, η διάκρισις λέγω κείται έν τη επισημότητι ή μη του μνημονευομένου αγίου,

β) εκ των αυτών τούτων, μεθ' ενός τρίτου ίδιομέλου χρησιμεύοντος ως δοξαστικού των αποστίχων των αίνων,

γ) εκ πάντων των ανωτέρω και προς τούτοις εκ γ' ή δ' προσομοίων των αίνων και ενός ιδιομέλου ως δοξαστικού αυτών, μετά ή άνευ ετέρου δοξαστικού των αποστίχων των αίνων,

δ) εκ των αυτών τούτων και προσέτι εκ μεγάλης δοξολογίας εις τον Όρθρον,

ε) εκ των αυτών και προσέτι εκ προσομοίων χρησιμευόντων ως απόστιχα του εσπερινού, μετά ή άνευ δοξολογίας μεγάλης.


Άγιοι εορταζόμενοι είς η' [ο κανών των εις τον Όρθρον ψάλλεται εις η' στίχους] εισίν οι έχοντες ακολουθίαν αποτελουμένην:

α) εκ των απαραιτήτων μερών και προσέτι εκ δύο δοξαστικών ιδιομέλων του εσπερινού, αποστίχων του εσπερινού, καθισμάτων δι' εκάστην του όρθρου στιχολογίαν, κοντακίου μετά οίκου, εξαποστειλαρίου ενός ή δύο, στιχηρών των αίνων, δοξαστικού αυτών και μεγάλης δοξολογίας,

β) Εκ πάντων τούτων και προσέτι εκ δοξαστικού μόνον λιτής ή και ίδιομέλων λιτής μετά δοξαστικού,

γ) Εκ πάντων των ανωτέρω και προσέτι και εκ καθίσματος πολυελέου εν τω όρθρω μετά προκειμένου και ευαγγελίου του όρθρου,

δ) Εκ πάντων των ρηθέντων και συν τούτοις τριών αναγνωσμάτων εν τω εσπερινώ,

και ε) Εκ πάντων των άνω ειρημένων και προσέτι εκ της ακολουθίας του μικρού εσπερινού, ήτοι γ' ή δ' έσπερίων, δοξαστικού αυτών, άποστίχων του μικρού εσπερινού και δοξαστικού αυτών.


Σημειωτέον προσέτι ότι τινές άγιοι, είτε μη εορταζόμενοι, είτε εορταζόμενοι εις ς' ή εις η' κέκτηνται, αντί τριών προσομοίων εσπερίων, εξ τοιαύτα, και δύο κανόνας ανθ' ενός.

 

 

Δανειστήκαμε τὸ ἀνωτέρω ἀπὸ τὴν ἐξῆς ἀναφορά:

 

ακολουθία ακολουθίες αγίου αγίων τυπική διάταξη τυπικό τυπικόν