Περὶ τοῦ Ἀλληλουιαρίου τῆς Θείας Λειτουργίας
(ἐκ τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2005)

 

Συμφώνως μὲ τὸ τυπικὸν τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ μὲ ὅλα τὰ ἀρχαῖα τυπικά, ἀλλὰ καὶ κατ' ἐπιθυμίαν καὶ ἐπιταγὴν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρίου Χριστοδούλου, εἰς τὴν λειτουργίαν μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς καὶ πρὸ τοῦ Εὐαγγελίου ψάλλεται ὑπὸ τῶν χορῶν εἰς τὸν ἦχον αὐτοῦ τὸ "Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια", εἰς μέλος στιχηραρικόν, ἅπαξ μὲν ἄνευ στίχου, εἶτα δὲ ἐπαναλαμβάνεται δὶς μετὰ τῶν ὡρισμένων εἰς ἑκάστην περίπτωσιν στίχων. Κατὰ τὴν διάρκειαν ψαλμῳδήσεως τοῦ ἀλληλουιαρίου ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ κύκλῳ τὸ θυσιαστήριον, εἶτα δὲ ἀπὸ τῆς ὡραίας πύλης τὰς ἱερὰς εἰκόνας καὶ τὸ ἐκκλησίασμα, ὡς καὶ εἰς τὸν χερουβικὸν ὕμνον. Ἰστέον ὄτι ἡ μὲν ἀποστολικὴ περικοπὴ συμβολίζει τοὺς ἀποστόλους εὐαγγελιζομένους πᾶσαν τὴν κτίσιν (κατὰ τὴν δεσποτικὴν ἐντολήν), τὸ δὲ θυμίαμα τὴν ἐπερχομένην χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὸ δὲ Εὐαγγέλιον αὐτὸν τὸν Κύριον διδάσκοντα κατὰ τὴν ἐπίγειαν παρουσίαν αὐτοῦ.