ΤΥΠΙΚΟΝ

ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ


 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὴν σ. 105:

«Ἐν οἷς ὄρθροις λέγεται μικρὰ δοξολογία, ψάλλονται καὶ τὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων, μετὰ τὴν ἐκφώνησιν τῆς κεφαλοκλισίας τοῦ ὄρθρου.

Ὅ,τι ἐλέχθη διὰ τὰ ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ, τοῦτο ῥητέον καὶ διὰ τὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων. Ἤτοι καὶ ἐξ αὐτῶν τὸ μὲν πρῶτον ψάλλεται ἄνευ στίχου, πρὸ ἑκάστου δὲ τῶν λοιπῶν προτάσσεται καὶ ἀνὰ εἷς στίχος. Ἐὰν τὰ ἀπόστιχα ὦσι τρία ἢ πέντε, ἄρχεται αὐτῶν ὁ δεξιὸς χορὸς· ἐὰν δὲ ᾦσι τέσσαρα, ἄρχεται αὐτῶν ὁ ἀριστερός, ἵνα τὸ δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων ψαλῇ ὑπὸ τοῦ ἀριστεροῦ».

 

ἀρχικό: 01/12/2005
τρέχον: 14/02/2010
panayiotis@analogion.net