ΤΥΠΙΚΟΝ

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ


Τὸ παρακάτω κείμενο, μετατράπηκε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσῳ προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἄβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὶς σ. 104-105:

«Δοξολογίαι εισίν η μεγάλη και η μικρά. Και η μεν μεγάλη ψάλλεται, η δε μικρά λέγεται χύμα υπό του προεστώτος.

Εν πάσαις ταις Κυριακαίς, ταις Δεσποτικαίς και Θεομητορικές Εορταίς και ταις αποδόσεσιν αυτών, και εν  ταις μνήμαις των εορταζομένων Αγίων, ψάλλεται η μεγάλη δοξολογία, εις τον ήχον του δοξαστικού των αίνων. Άρχεται δε αυτής ο δεξιός χορός, λέγων ούτω: Δόξα Σοι τω δείξαντι το φως. Δόξα εν υψίστοις Θεώ κτλ. Ο αριστερός χορός τον έτερον στίχον, και ούτω καθεξής μέχρι τέλους ψάλλονται πάντες οι στίχοι εναλλάξ υπό των χορών. Σημειωτέον όμως ότι ο στίχος Ευλογητός ει Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου ψάλλεται εκ τρίτου. Ο δε δεξιός χορός, αφού ψάλη τον τελευταίον στίχον Παράτειναν το έλεος Σου τοις γινώσκουσί Σε, επισυνάπτει ευθύς μετ' αυτόν, εις τον αυτόν ήχον, το Άγιος ο Θεός κτλ. Ο αριστερός χορός ψάλλει πάλιν το Άγιος ο Θεός κτλ. όλον, και ο δεξιός αύθις το αυτό. Είτα ο αριστερός Δόξα, ο δεξιός Και νυν, και ο αριστερός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Μεθ' ό ευθύς ψάλλεται το ασματικόν ούτω: Ο δεξιός χορός γεγονωτέρα τη φωνή και εις βραδυτέραν αγωγήν ψάλλει το Άγιος ο Θεός, ο αριστερός κατά τον αυτόν τρόπον το Άγιος Ισχυρός, και αύθις ο δεξιός το επίλοιπον όλον, ήτοι το Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

Μετά δε το ασματικόν, ψάλλονται τα απολυτίκια, ως ορίζονται αρχόμενα εκ του αριστερού χορού.

Εν αις ημέραις ουκ έστι μεγάλη δοξολογία, αντ' αυτής λέγεται η μικρά χύμα, αρχομένη από του Σοί δόξα πρέπει. Και εν αις μεν ημέραις είτε ψάλλονται, είτε αναγινώσκονται αίνοι, η μικρά δοξολογία λέγεται μετά το δοξαστικόν αυτών εν αίς δ' ημέραις ου λέγονται όλως αίνοι, η μικρά δοξολογία λέγεται ευθύς μετά τα φωταγωγικά.

Μόνον κατ' έξαίρεσιν καθ' όλην την Διακαινήσιμον Εβδομάδα δοξολογία ού λέγεται, ούτε μεγάλη ούτε μικρά».

 

ἀρχικό: 26/06/2006
τρέχον: 11/04/2007
panayiotis@analogion.net