Τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον τῶν Κυριακῶν
(ἐκ τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 2005)

 

Συμφώνως μὲ ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ληφθεῖσαν τῇ 11ῃ Δεκεμβρίου 2003, τὸ ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον τοῦ ὄρθρου τῶν Κυριακῶν μεταφέρεται (μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ) εἰς τὴν ἀρχαίαν καὶ κανονικὴν θέσιν αὐτοῦ μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου καὶ πρὸ τῶν κανόνων. Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν ὁρίζεται τὸ ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἰς τὸ τυπικὸν τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ εἰς ὅλα τὰ ἀρχαῖα τυπικά, καθὼς καὶ εἰς ὅλας τὰς ἐκδόσεις τῆς Παρακλητικῆς, ἀλλὰ τὰ νεώτερα πατριαρχικὰ τυπικὰ εἶχον μεταφέρει αὐτὸ μετὰ τὴν η' ᾠδὴν τῶν καταβασιῶν. Διὰ τοῦτο ἀπὸ ἐφέτος εἰς τὰς τυπικὰς ὁδηγίας σημειοῦται ἡ θέσις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου συμφώνως μὲ τὴν ἀνωτέρω συνοδικὴν ἀπόφασιν καὶ ὄχι ὅπως τὰ προηγούμενα ἔτη.