ΤΥΠΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Τὸ παρακάτω κείμενο, μετατράπηκε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσω προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἄβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὶς σ. 114-115:

"Αἱ εν χρήσει θεῖαι λειτουργίαι εἰσί τρεις·

  • ἡ του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

  • ἡ του Μεγάλου Βασιλείου, και

  • ἡ των προηγιασμένων.

 

των προηγιασμένων τελείται τακτικώς κατά πάσαν Τετάρτην και Παρασκευήν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος, και τη αγία και Μεγάλη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Ωσαύτως και εν τη μνήμη του Προδρόμου, αγίου Χαραλάμπους και αγίων Τεσσαράκοντα, όταν τύχωσιν εν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

του Μεγάλου Βασιλείου τελείται εν ταῖς Κυριακαῖς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πλην της των Βαΐων, τη Μεγάλη Πέμπτη, τω Μεγάλω Σαββάτω, και τη α' Ιανουαρίου εν τη μνήμη αὐτοῦ. Ωσαύτως τη εορτή των Χριστουγέννων και Φώτων, όταν τύχωσιν εν Κυριακή ἢ Δευτέρα· όταν δε τύχωσιν εν άλλη ημέρα, τελείται ἡ λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου εν τη παραμονή αυτών, εν δε τη κυρία ἡμέρα τελείται ἡ του Χρυσοστόμου. Προς τούτοις δε θέλουσί τίνες ἵνα τελήται ἡ του Μεγάλου Βασιλείου θεία λειτουργία και τη ιδ' Σεπτεμβρίου εν τη Υψώσει του Τιμίου Σταυροῦ και τη Κυριακή της Πεντηκοστής.

Εν τοις Σάββασι της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τη Κυριακή των Βαΐων, ως και εν πάσαις ταῖς λοιπαῖς ἡμέραις του ἐνιαυτοῦ, τελείται ἡ θεία λειτουργία του Χρυσοστόμου. Ωσαύτως και εν τη εορτή του Ευαγγελισμού, οποία αν ἡμέρᾳ τύχη, τελείται ἡ λειτουργία του Χρυσοστόμου, εκτός εάν τύχη τη Μεγάλη Πέμπτη, ἢ τω Μεγάλω Σαββάτω, ὅτε τελείται ἡ του Μεγάλου Βασιλείου.

Εν τη Τετάρτη και Παρασκευή της Τυρινής απαγορεύεται ἡ τέλεσις οιασδήποτε λειτουργίας· ἐκτὸς εάν εν αὐταῖς τύχη ἡ Υπαπαντή, ἢ ἡ μνήμη του αγίου Χαραλάμπους, ἢ του Προδρόμου, ἢ έτερου ἑορταζομένου αγίου, ὅτε τελείται ἡ θεία λειτουργία του Χρυσοστόμου.

Ωσαύτως εν τη Δευτέρα, Τρίτη καὶ Πέμπτη εκάστης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, οὐδεμία λειτουργία τελείται. Πλην εάν τύχη εν αὐταῖς μνήμη ἑορταζομένου αγίου, τελείται ἡ των προηγιασμένων, ως και τη Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος. Εάν δε τύχη εν οιαδήποτε ἡμέρα της εβδομάδος ὁ Ευαγγελισμός ἢ ἡ Υπαπαντή, τελείται ἡ του θείου Χρυσοστόμου.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, απαγορεύεται οιασδήποτε λειτουργίας ἡ ἐπιτέλεσις· πλην εάν συμπέση εν αὕτη ἡ εορτή του Ευαγγελισμού τελείται ἡ θεία λειτουργία του Χρυσοστόμου.

Ὅταν, ωσαύτως, αἱ ἑορταί των Χριστουγέννων και των Φώτων συμπέσωσιν εν Κυριακή ἢ Δευτέρα, αἱ μεγάλαι ώραι αυτών ψάλλονται τη προ αυτών Παρασκευή· εν αύτη λοιπόν τη Παρασκευή απαγορεύεται ἡ τέλεσις της λειτουργίας.

Ἡ θεία λειτουργία των προηγιασμένων τελείται πάντοτε εν τω ἑσπερινῷ. Ωσαύτως εν τω ἑσπερινῷ τελείται και πᾶσα άλλη λειτουργία, είτε του Χρυσοστόμου είτε του Βασιλείου, γινομένη εν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και Μεγάλη Ἑβδομάδι, πλην των Σαββάτων και Κυριακών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εν δε τω Μεγάλω Σαββάτω τελείται ἡ θεία λειτουργία εἰς τον ἑσπερινόν. Ὁμοίως προσέτι εν ταῖς παραμοναῖς των Χριστουγέννων και Φώτων, ὅταν ἡ κυρία αυτών ημέρα τύχη εκτός Κυριακής και Δευτέρας, ἡ λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται εν τω ἑσπερινῷ.

Πάσαι δε αἱ λοιπαὶ του έτους λειτουργίαι τελούνται μετά την τριθέκτην εκάστης ημέρας.

Προ εκάστης λειτουργίας, λαμβάνουσι καιρόν ὁ ἱερεύς και ὁ διάκονος καί ἐνδυόμενοι άπασαν την ίερατικήν αυτών στολήν τελοῦσι την προσκομιδήν, ως διατέτακται εν τοις βιβλίοις των λειτουργιών. Τα δε καθ' έκαστα εκάστου μέρους της λειτουργίας διαλαμβάνονται εν τοις ἑπομένοις".

 

ἀρχικό: 2/1/2006
panayiotis@analogion.net