ΤΥΠΙΚΟΝ

ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ


Τὸ παρακάτω κείμενο, μετατράπηκε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσῳ προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἄβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὶς σ. 54-55:

«Οι ψαλμοί ρμ', ρμα', ρκη' και ρις' αποτελούσι το απλώς ονομαζόμενον Κύριε εκέκραξα ή Κεκραγάριον.

Το Κύριε εκέκραξα ψάλλεται εν εκάστω εσπερινώ καθ' ημέραν, εάν μεν υπάρχη στιχολογία, μετά την μετ' αυτήν αίτησιν, εάν δε δεν γίνηται στιχολογία, ψάλλεται αμέσως μετά την μετά τον προοιμιακόν μεγάλην συναπτήν, εν δε τοις μικροίς εσπερινοίς ευθύς μετά τον προοιμιακόν ως μη γινομένης συναπτής.

Εν πάσι τοις εσπερινοίς ψάλλονται πάντες οι στίχοι του Κύριε εκέκραξα εις τον ήχον των πρώτων στιχηρών του εσπερινού. Μεθ' έκαστον δε εκ των τελευταίων αυτού δέκα ή οκτώ ή τεσσάρων στίχων ψάλλεται συνηνωμένως και ανά εν εκ των στιχηρών του της ημέρας εσπερινού.

Μόνον εν τοις μικροίς εσπερινοίς ως και εν τοις της Διακαινησίμου Εβδομάδος, ψάλλονται μόνον οι δύο πρώτοι στίχοι Κύριε εκέκραξα και Κατευθυνθήτω· οι δε λοιποί από του Θού Κύριε παραλείπονται και μεταβαίνει ο ψάλτης εις τους δια τα επόμενα στιχηρά αναγκαιούντας στίχους εκ των τελευταίων.

Αναλόγως δε της ποσότητος των μεθ' εκάστου στιχηρού ψαλλομένων τελευταίων στίχων, λέγομεν ότι και ιστώμεν τοσούτους. Και όταν μεν τα στιχηρά πρέπει να ψαλώσιν εις δέκα, ιστώμεν στίχους δέκα, αρχόμενοι επιψάλλειν μεθ' έκαστον στίχον και ανά εν στιχηρόν, από του Εξάγαγε εκ φυλακής. Όταν δε τα στιχηρά είναι οκτώ, ιστώμεν και στίχους η' από του Εκ βαθέων. Όταν τα στιχηρά είναι εξ, ιστώμεν στίχους ς' από του Εάν ανομίας. Και όταν τέλος τα στιχηρά είναι τέσσαρα, ιστώμεν στίχους δ' από του Από φυλακής πρωίας.

Του Κύριε εκέκραξα άρχεται πάντοτε ο δεξιός χορός. Μόνον εν τοις μικροίς εσπερινοίς άρχεται αυτού ο αριστερός».

 

ἀρχικό: 26/06/2006
τρέχον: 14/02/2010
panayiotis@analogion.net