ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ

Ἡ Λιτή

 

Στὸ [ΣΥΛ, σ. 28], βρίσκουμε τὴν τάξη τῆς Λιτῆς. Βέβαια ὑπάρχει στὸ κεφάλαιο "Τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῶν Ἀγρυπνιῶν", ἀλλὰ νὰ σημειωθεῖ ὅτι παλαιά, κάθε Κυριακὴ εἶχαν ἀγρυπνία [Ἀρχιμ. Δοσιθέου, Διάταξις τῆς Ἀγρυπνίας, σ. 11].

 

Καὶ ἀπερχόμεθα εἰς τὴν λιτήν ["Αναλόγιον": ἐλλείψει λιτῆς στὸν νάρθηκα], τοῦ χοροῦ ψάλλοντος τὰ ἰδιόμελα τῆς Λιτῆς. Εἶτα αἱ αἰτήσεις.

Ὁ Διάκονος· Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου ...

Ὁ δεξιὸς χορός· Κύριε, ἐλέησον (μ' καὶ γ').

Ὁ Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβεστάτων ...

Ὁ ἀριστερὸς χορός· Κύριε, ἐλέησον (γ').

Ὁ Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ...

Ὁ δεξιὸς χορός· Κύριε, ἐλέησον (γ').

[ Ὁ Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ Πατρὸς ἡμῶν (δεῖνος) ἱερομονάχου...

Ὁ ἀριστερὸς χορός· Κύριε, ἐλέησον (γ'). ]

Ὁ Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ πάσης ψυχῆς ...

Ὁ δεξιὸς χορός· Κύριε, ἐλέησον (μ' καὶ γ').

Ὁ Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι ...

Οἱ χοροὶ ψάλλουσιν ἐναλλὰξ ἀνὰ ι' τό·

Κύριε, ἐλέησον (μ' καὶ γ').

Ὁ Διάκονος· Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι ...

Ὁ δεξιὸς χορός· Κύριε, ἐλέησον (γ').

Ὁ Ἱερεύς· Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός ...

Ὁ δεξιὸς χορός· Ἀμήν.

Ὁ Ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι.

Ὁ δεξιὸς χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου.

Ὁ Διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν ...

Ὁ δεξιὸς χορός· Σοί, Κύριε.

Ὁ Ἱερεύς· Δέσποτα πολυέλεε...

Ὁ δεξιὸς χορός· Ἀμήν.

Ἐπιστρεφούσης τῆς λιτῆς ψάλλονται τὰ Ἀπόστιχα, ...

----------------------
Σημ. Τὸ Συλλειτουργικὸν ἔχει α' καὶ β' χορός. Ἐμεῖς τὸ ἀλλάξαμε, στὸ σωστότερο κατὰ τὴν γνώμη μας, δεξιὸς καὶ ἀριστερὸς χορός [Τ.Γ.Ρ., σ. 31].

 

Ἐπίσης, [Τ.Γ.Ρ., σ. 60]:

Κατὰ πᾶν Σάββατον ἑσπέρας, καὶ ἐν ταῖς Δεσποτικαῖς καὶ Θεομητορικαῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς μνήμαις τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἑσπερινῷ, εἴτε γίνεται ἀγρυπνία, εἴτε μή, γίνεται ἡ λιτὴ ἐν τῷ νάρθηκι, ὡς οἰκείως διατάσσεται, εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκφώνησιν Εἴη τὸ κράτος.

Ἐν τῇ λιτῇ ψάλλομεν ἰδιόμελα μόνον, καὶ δὴ ἄνευ τινὸς στίχου, εἰμὴ μόνον ἐν τῷ τελευταίῳ ἰδιομέλῳ λέγομεν τὸ Δόξα καὶ τὸ Καὶ νῦν.

Ψάλλεται δὲ τὸ πρῶτον ἰδιόμελον τῆς λιτῆς ὑπὸ τοῦ ἱερέως [σημ. ὡς εἴδαμε τὸ ΣΥΛ λέει: "τοῦ χοροῦ ψάλλοντος τὰ ἰδιόμελα τῆς Λιτῆς"], τὰ δὲ λοιπὰ ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἱερέων, ἐὰν ἔλαβον μέρος εἰς τὸν Ἑσπερινὸν πλείονες τοῦ ἑνὸς ἱερεῖς, καὶ ὑπὸ τῶν ψαλτῶν κατὰ τάξιν· τὸ δὲ δοξαστικὸν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ, εἰς οὗ τὴν σειρὰν ἤθελε τύχει.

 

Γιὰ λάθη, ἢ καὶ γιὰ ὁτιδήποτε σχόλια, παρακαλοῦμε ἐπικοινωνῆστε μαζί μας.
 

ἀρχικό: 03/04/2005
panayiotis@analogion.net