ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ

Πᾶσα πνοή
(πρὸ τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου)
 


Τὸ "Ἐγκόλπιον τοῦ Ἀναγνώστου" τῆς "Ἀποστολικῆς Διακονίας" (ἔχουμε ὑπ' ὅψιν τὴν ἔκδ. ΙΔ' 1996), δὲν ἔχει τὸν στίχο τῆς 3ης "ἐπανάληψης" τοῦ Πάσα πνοή (πρβλ. τὴν τάξη τοῦ Προκειμένου τοῦ Ὄρθρου),  ὁ ὁποῖος εἶναι σχετικὰ ἄγνωστος (ἐπίσης ἔχει λανθασμένως νὰ λέγεται τὸ Πᾶσα πνοή ὅπως εἶναι, ἐκ γ').

Τὸν βρίσκουμε λοιπὸν στὸ Συλλειτουργικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, καὶ τὸν παραθέτουμε πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς ἱεροψάλτες:

Ἦχος β'.

Ὁ δεξιός χορός:

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Ὁ ἀριστερὸς χορός:

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

Ὁ δεξιός χορός:

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.

Αἰνεσάτω πνοὴ

Ὁ ἀριστερὸς χορός:

πᾶσα τὸν Κύριον.

 

 

ἀρχικό: 20/02/2005
14/02/2010
panayiotis@analogion.net