ΤΥΠΙΚΟΝ

ΤΟ ΡΩΣΙΚΟΝ ΤΥΠΙΚΟΝ

ἀπὸ περισυλλογὲς τοῦ Παναγιώτου Δ. Παπαδημητρίου (κη' Ὀκτωβρίου 2007).

πὸ τὸν βίον τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου, καθηγουμένου τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων (Πετσέρσκαγια):

«Μὲ τὴ νέα μορφὴ ποὺ πῆρε ἡ ζωή τους, ὁ ὅσιος Θεοδόσιος σκεπτόταν τὸ τυπικὸ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ βάλη στὸ μοναστήρι. Τὸν ἀπασχολοῦσε πολὺ τὸ θέμα αὐτό. Κατέφυγε στὶς προσευχὲς καὶ εὐλογίες τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου. Ὁ Θεὸς δὲν ἄργησε ν' ἀπαντήση. Οἰκονόμησε ἔτσι τὰ πράγματα, ὥστε νὰ τοὺς γίνη γνωστὸ τὸ τυπικόν τῆς μονῆς τοῦ Στουδίου [γιὰ τὸ στουδικὸ τυπικόν, δὲς τὴν σημείωσιν τοῦ καθ. κ. Στάθη].

εὐσεβὴς στουδίτης μοναχὸς Μιχαήλ, ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, βρισκόταν τότε κοντά τους. Εἶχε ἔρθει ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, συνοδεύοντας τὸ νεοχειροτονηθέντα μητροπολίτη Κιέβου Γεώργιο (1062). Πληροφόρησε λοιπὸν τὸν ὅσιο Θεοδόσιο γιὰ τὴ θεάρεστη ζωὴ τῶν στουδιτῶν μοναχῶν, ζωὴ ποὺ ἀξιώθηκε κι ὁ ἴδιος νὰ ζήση.

Οἱ πληροφορίες αὐτὲς ἄρεσαν πολὺ στὸν ὅσιο. Χωρὶς καθυστέρηση, στέλνει κάποιον ἀδελφὸ στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὴν ἐντολὴ νὰ βρῆ τὸ μοναχό Ἐφραίμ [δὲς τὸν βίον του παρακάτω], τὸν εὐνοῦχο, ποὺ τότε ἐπέστρεφε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους, καὶ νὰ τοῦ ἀναθέση τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἔργο: Νὰ ἐπισκεφθῆ δηλαδὴ τὴ μονὴ τοῦ Στουδίου, νὰ γνωρίση ὁ ἴδιος μὲ τὸν ἀκριβέστερο τρόπο τὴν τάξη καὶ τὸ τυπικό της, καὶ νὰ τὰ καταγράψη ὅλα μὲ κάθε λεπτομέρεια: πῶς ψέλνουν, πῶς διαβάζουν, πῶς κάνουν τὶς μετάνοιες, πῶς στέκονται στὸ ναό, πῶς κάθονται στὴν τράπεζα, τί τρῶνε τὶς διάφορες ἡμέρες...

Πράγματι, ὁ μακάριος Ἐφραίμ, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ ὁσίου, παρακολούθησε τὴν τάξη τῆς μονῆς, κατέγραψε μὲ ἀκρίβεια τὸ τυπικὸ καὶ ἐπέστρεψε.

Μόλις πῆρε στὰ χέρια του ὁ ὅσιος Θεοδόσιος τὸ κείμενο, ἔδωσε ἐντολὴ νὰ διαβαστῆ σ' ὅλη τὴν ἀδελφότητα. Ἀπὸ τότε ἡ Πετσέρσκαγια ἄρχισε νὰ ἐφαρμόζη τὸ στουδίτικο τυπικό. Ἀπὸ κεῖ τὸ παρέλαβαν καὶ τ' ἄλλα μοναστήρια, ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἐφήρμοσε ὁ ὅσιος. Ἔτσι ὅλες οἱ ρωσικὲς μονές, ποὺ προηγουμένως δὲν γνώριζαν τὸ καθαυτὸ μοναστηριακὸ τυπικό, τώρα ἔστρεφαν τὰ βλέμματα στὴν Πετσέρσκαγια καὶ τὴ θεωροῦσαν γιὰ τὸ κάθε τι σὰν πρότυπό τους».

[ἀπὸ τὸ «Πατερικὸν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου», ἐκδ. Ἱ.Μ. Παρακλήτου (ἔκδ. ζ', 1999), σ. 39-40]

 

πὸ τὸν βίον τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ, ἐπισκόπου Περεγιεσλάβ:

«πιστρέφοντας στὴ Λαύρα ὁ ὅσιος Ἐφραίμ, ἔφερε, ὅπως εἴδαμε, μὲ παραγγελία τοῦ ὁσίου Θεοδοσίου, τὸ μοναστικὸ τυπικὸ καὶ τὴν τάξη τῆς ζωῆς τῶν στουδιτῶν μοναχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μὲ βάση τὸ στουδίτικο τυπικὸ ὀργανώθηκε κατόπιν ἡ μοναχικὴ ζωὴ στὴν Πετσέρσκαγια καὶ σ' ὅλα τὰ μοναστήρια τῆς ρωσικῆς γῆς».

[ἀπὸ τὸ «Πατερικὸν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου», ἐκδ. Ἱ.Μ. Παρακλήτου (ἔκδ. ζ', 1999), σ. 116]

 

ἀρχικό: 28/10/2007
panayiotis@analogion.net