ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ

Χοροί
 

Οἱ χοροὶ εἰσὶ δύο, ὁ δεξιὸς καὶ ὁ ἀριστερός. Ἐκ τούτων ὁ δεξιὸς σήμερον θεωρεῖται ὁ πρῶτος χορός, καὶ ὁ ἀριστερὸς ὁ δεύτερος.

Εἰς παλαιοτέραν ἐποχὴν τὰ πρωτεῖα εἶχον ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ ἀνὰ μίαν ἑβδομάδα ἕκαστος, ἤτοι ὧν ἐποιεῖτο τὴν ἀρχὴν ὁ δεξιὸς τὴν μίαν ἑβδομάδα, τῶν αὐτῶν ἤρχετο ὁ ἀριστερὸς τὴν ἑπομένην [Α: μακάρι νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ αὐτὴν τὴν εὐλογημένη καὶ ταπεινὴ πρακτική]. Λείψανον τῆς τάξεως ταύτης ἀπέμεινε σήμερον τὸ ἐν τῷ μικρῷ ἑσπερινῷ γινόμενον, ἐν ᾧ ἔχει τὰ πρωτεῖα ὁ ἀριστερὸς χορός, ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ ἑσπερινῷ ὁ δεξιός.

 

 

Δανειστήκαμε τὸ ἀνωτέρω ἀπὸ τὴν ἐξῆς ἀναφορά: