Περιεχόμενα Τυπικοῦ

 1. Τυπικά

 2. Γενικά

 3. Ἑσπερινός

 4. Ὄρθρος

 5. Θεία Λειτουργία

 6. Τριῴδιον

 7. Ἔκτακτες Ἀκολουθίες

 8. Ἑλληνικὰ Λειτουργικὰ Κείμενα (π. Leo Schefe)

 9. Λειτουργικά βιβλία

 10. Ὀμάδα συζητήσεως «ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ»


 

 1. Τυπικά

  1. Τό ἰσχύον Τυπικόν (ΤΑΣ), καί τό Τυπικόν τῶν «ἁσματικῶν ἀκολουθιῶν»

  2. Τυπικόν Βιολάκη [Τ.Μ.Ε.] - Προθεωρία (ἀπὸ τὸν κ. Δημήτριο Παφίλη) [1ΜΒ]

  3. Τυπικὸν τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα, ἔτους 1545.

  4. Τὸ Ρωσικὸν Τυπικόν

  5. Τυπικόν Ὄρθρου Ἐνοριῶν

  6. Τυπική Διάταξις τῆς Κυριακῆς (παραδείγματα τοῦ Τυπικοῦ τοῦ Ὄρθρου)
    

  «Τὸ σήμερον ἰσχῦον Τυπικὸν στὴν Ἐκκλησία μας εἶναι τὸ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Τυπικὸν τὸ καταρτισθὲν ὑπὸ Γεωργίου Βιολάκη. Ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ Ἱεροσολυμιτικοῦ τυπικοῦ (ς’ αἰών μ.Χ.) καὶ τοῦ τυπικοῦ τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου (1838). Φρονοῦμεν ὅτι ἡ ἀκριβὴς τήρησις τοῦ ἐν λόγῳ τυπικοῦ ἐξασφαλίζει τὴν συνέχειαν τῆς παραδόσεως καὶ τὸν ἁγιώτατο σκοπὸ τῆς λατρείας. Καὶ τοῦτο, διότι νεωτερίζουσες τάσεις πολλῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν θεολόγων καὶ ἱεροψαλτῶν ἀπειλοῦν αὐτὴν ταύτην τὴν οὐσίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς λατρείας, ἀφοῦ ὁ τύπος τῆς λατρείας παρεδόθη ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Θεοῦ. Ποιοῦμεν ἔκκλησιν πρὸς ὅλους τοὺς διακονοῦντας τὴν θείαν λατρείαν νὰ μὴ μετακινήσουν αἰώνια ὅρια ἃ ἔθετο οἱ πατέρες».

   
  Ἀπόστολος Παπαχρήστου, «Ἡ ἀναγκαιότης τῆς ἀκριβοῦς τηρήσεως τοῦ Τυπικοῦ στὴν ὀρθόδοξο λατρεία»,
  περιοδικὸν συμβολή, τ. 2 (2003), σ. 10.

   

 2. Γενικά

  1. Νεοβαρλααμισμὸς ἡ Λειτουργικὴ Ἀναγέννηση

  2. Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱεροψάλτες (ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου) [τοπικὸ ἀντίγραφον]

  3. Ὁ Δεκάλογος τοῦ Ἱεροψάλτη (ἄγραφο τυπικόν)

  4. Χοροί

  5. Ὁ Εὐλογητός

  6. Στιχολογία τοῦ Ψαλτηρίου

  7. Ἀκολουθίαι τῆς Παρακλητικῆς

  8. Ἀκολουθίαι Ἁγίων

  9. Γενικοὶ Τύποι Ἀκολουθιῶν

  10. Ἀνάγνωσις Εὐχῶν, Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελίου (στὸ «Ἐκκλησία καὶ Κανονικότητα»)

  11. Λῆψις «Καιροῦ»· ἐγκύκλιος Ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου, 17/3/2000 [τοπικὸν ἀντίγραφον]

    

 3. Ἑσπερινός

  1. Σὲ γενικὲς γραμμές

  2. Κύριε ἐκέκραξα

  3. Ἑσπέρια στιχηρά

  4. Λιτή

    

 4. Ὄρθρος

  1. Σὲ γενικὲς γραμμές

  2. Θεὸς Κύριος

  3. Πολυέλεος

  4. Πᾶσα πνοή (πρὸ τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου)

  5. Τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον τῶν Κυριακῶν

  6. Ὁ Ν' Ψαλμός

  7. Στιχολογία τῶν ᾠδῶν

  8. Κανόνες

  9. Καταβασίαι

  10. Οἱ ἀντὶ Καταβασιῶν Εἱρμοί

  11. Συναξάριον

   1. Προθεωρία

   2. Ὅτι πρέπει νὰ ἀναγινώσκονται στὴν Ἐκκλησία τὰ παθήματα ὑπὲρ Χριστοῦ τῶν Ἑορταζόντων Ἁγίων

  12. Στιχολογία τῆς Τιμιωτέρας

  13. Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν (πρὶν τὰ Ἐξαποστειλάρια)

  14. Αἶνοι

  15. Δοξολογία

  16. Τροπάριον μετὰ τὴν Δοξολογία

  17. Ἀπόστιχα τῶν αἴνων

  18. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι

   

 5. Θεία Λειτουργία

  1. Γενικὰ περὶ Θείας Λειτουργίας

  2. Τυπικά - Μακαρισμοί ἢ Ἀντίφωνα;

  3. Τυπικὰ καὶ μακαρισμοὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ

  4. Τροπάρια τῶν Μακαρισμῶν

  5. Ἀντίφωνα Λειτουργίας

  6. Τρισάγιος Ὕμνος

  7. Τὰ Προκείμενα τῶν Ἀποστολικῶν περικοπῶν

  8. Περὶ τοῦ Ἀλληλουιαρίου

  9. Λειτουργικά

  10. Καὶ πάντων καὶ πασῶν

  11. Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν

   

 6. Τριῴδιον

  1. Τάξη τῶν Ἀκολουθιῶν στὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (περίληψη)

  2. Προηγιασμένη θεία Λειτουργία (φόρουμ)

  3. Γενική τυπικὴ διάταξις Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ

   

 7. Ἔκτακτες Ἀκολουθίες

  1. Ἀκολουθία τοῦ Μνημοσύνου
  2. Ἀκολουθίαι τῶν Παρακλήσεων
 8.  

*      *      *

Σχετικὲς συνδέσεις

 

Σημειώσεις:

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ ΤΥΠΙΚΑΡΗ: Σὲ μιὰ πανήγυρι τῆς Μονῆς τῶν Ἰβήρων, στὰ παληὰ χρόνια πῆγε καὶ ἕνας διάκος ἀπὸ τὸν κόσμο. Ἔλαβε μέρος στὴν μεγάλη Ἀγρυπνία. Στὸν Ὄρθρο ὁ Τυπικάρης τοῦ λέγει: «Πρόσεξε, διάκο, ἐμεῖς ἐδῶ λέμε "Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύνομεν". Ὁ διάκος κούνησε τὸ κεφάλι καὶ σὰν ἦλθεν ἡ ὥρα ἐκφωνεῖ ὅπως ἤξερε "Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν Ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνομεν". Μόλις μπῆκε μέσα στὸ Ἱερὸ ὁ Τυπικάρης τοῦ λέγει "Διάκο γδύσου, δὲν θὰ συνεχίσης". Πεισμωμένος ὁ διάκος γδύθηκε (ἀπεδύθη τὰ διακονικὰ ἄμφια δηλαδή) καὶ ἔφυγε ἀπ' τὸ Μοναστῆρι. Τὰ χρόνια πέρασαν. Καὶ ὁ διάκος ἔρχεται στὴν Πανήγυρι δεσπότης πιά. "Μὲ θυμᾶσαι", λέγει στὸν γερο-Τυπικάρη, "εἶμαι ὁ διάκος ποὺ ξέντυσες κάποτε ἐπειδὴ παρήκουσα τὴν ἐντολή σου". Τὸν κοίταξε καλά-καλά ὁ Τυπικάρης καὶ τοῦ ἀπαντᾶ: "Καὶ τώρα ἂν δὲν ὑπακούσῃς θὰ σὲ ξεντύσω". Ἔτσι διατηροῦνται οἱ Τυπικὲς διατάξεις, Ἅγιοι Πατέρες.

[ἀπὸ τὸ βιβλίον «Ὁδηγὸς Ὀρθοδόξου Προσκυνητοῦ» (ἔκδοσις γ'), σ.124-125, Ἀρχιμανδρίτου Δοσιθέου, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας]

*      *      *

Γιὰ τὶς Τυπικὲς διατάξεις βασιστήκαμε στὶς ἐξῆς ἀναφορές:

 1. [Τ.Γ.Ρ.] Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Οἰκονόμου Γεωργίου Ρήγα (1884-1961), ἐκδοθὲν ὑπὸ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἰδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1994.

  • Ἀπὸ τὸν Πρόλογο τοῦ ἐν λόγῳ Τυπικοῦ: «Ἡμεῖς, ἀποτολμῶντες τὴν σύνταξιν τοῦ ἀνὰ χεῖρας, δὲν ἐπιθυμοῦμεν οὔτε καινοτόμοι οὔτε νεωτερισταὶ νὰ φανῶμεν κανονίζοντες νέας τινὰς διατάξεις, ἀλλ’ οὐδὲν ἄλλο πράττομεν, ἤ, στηριζόμενοι εἰς τὸ ῥηθὲν Τυπικὸν τῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Σάββα ἀφ’ ἑνός, καὶ εἰς τὰ ὑπὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐκδοθέντα τοιαῦτα (ταῦτα δέ εἰσι, τὸ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ἐκδοθὲν καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ Γεωργίου Βιολάκη) ἀφ’ ἐτέρου, τέλος δὲ τὰς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τηρουμένας τυπικὰς διατάξεις καὶ τὴν ἐκ παίδων πεῖραν ἡμῶν ὁδηγοὺς ἔχοντες, ἐκτίθεμεν σαφῶς καὶ ἐπακριβῶς πᾶσαν τυπικὴν διάταξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγνώστης μένῃ ἐν ἀμφιβολίᾳ καὶ διὰ τὰς ἐλαχίστας τῶν λεπτομερειῶν».

 2. [Τ.Μ.Ε.] Τυπικὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ὑπὸ Γεωργίου Βιολάκη, ἔκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερος, Ἀθῆναι [χωρὶς ἡμερομηνία].

  • Αὐτὸ τὸ Τυπικὸν γέμει καινοτομιῶν. Ὅπως εἶναι ἡ ἀντίθετη μὲ τοὺς Κανόνες μεταφορὰ τῆς γονυκλισίας τῆς Πεντηκοστῆς ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὅπως εἶναι ἡ λάθος θέση τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ὅπως εἶναι ἡ μεταφορὰ τῆς Λιτῆς στὸ Μεσονυκτικό (!), ὅπως εἶναι ἡ μεταφορὰ τῆς Ἀρτοκλασίας πρὶν τὰ Ἀπόστιχα, κτλ.

 3. [Δ.Ε.Ε.] Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 4. [ΣΥΛ] Συλλειτουργικὸν - ἤτοι ἡ Τάξις Ἀναγνώστου καὶ Ψάλτου, Ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, Ἅγιον Ὅρος 1997.

 5. [ΕΓΚ] Ἐγκόλπιον τοῦ Ἀναγνώστου, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδοσις Α' 1961, ἔκδοσις ΙΔ' 1996.

 6. [Η.Ο.Π.] Ἡμερολόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου

 7. Ὠρολόγιον τὸ Μέγα, Ἔκδοσις τῆς Ἀποστ. Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἔκδ. Α' 1973, Ἔκδ. Γ' 1995.

 8. [Μ.Ε.] Εὐχολόγιον τὸ Μέγα, βάσει τῆς ἐν Βενετίᾳ Β' ἐκδόσεως 1862, ἐκδοτικὸς οἶκος "Ἀστήρ".

 9. [ΔΗΜ-ΙΙ] Εὐχολόγια, Δημητριέφσκυ, Τόμος ΙΙ, Κίεβο 1901.

 10. [ΙΕΡ] Ἱερατικόν, Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔκδ. Α' 1962, ἀνατύπ. Ζ' 2000.

 11. Ἑορτολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κωνσταντίνου Θ. Πλατανίτου, Πρωτοπρεσβυτέρου, Ἐκδ. Ἀποστ. Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἔκδ. Α' 1974, Ἔκδ. Δ' 1997.

 12. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ τοῦ Προφήτου καὶ Βασιλέως Δαυίδ μετὰ τῶν ἐννέα ᾠδῶν καὶ τῆς ἐρμηνείας, ὅπως δεῖ στιχολογεῖσθαι τὸ Ψαλτήριον ἐν ὅλῳ τῷ ἑνιαυτῷ, ἔκδοσις δωδεκάτη - ἐκ τῆς ἐν Βενετίᾳ ὀγδόης ἐκδόσεως γενομένης κατ' ἔγκρισιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἔκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερος, χωρὶς χρονολογία.

 13. [ΝΜ] Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης (Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης), Ἡ ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Λειτουργίας, Α' Λειτουργικὸ Συνέδριο "Τὸ μεγαλεῖο τῆς Θείας Λατρείας - Παράδοση ἢ ἀνανέωση", 27 Φεβρ. - 1 Μαρ. 2002, Α.Π.Θ. [Θεοδρομία, τ. Δ' 1-3, 2002].

*   *   *

«Στὴν πρώτη Ἐνορία ποὺ ὑπηρέτησε ἐνορίτες του ἦταν κάποιοι πρόσφυγες μὲ λεπτομερειακὴ γνώση τοῦ τυπικοῦ καὶ φανατικὴ προσκόλληση στὶς διατάξεις του. Κάποτε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ εἶπε ὅτι ἔπρεπε νὰ διώξει τὸν νέο ψάλτη ποὺ προσέλαβε στὴν Ἐκκλησία, γιατὶ ἦταν αἱρετικός. Αἵρεσή του ἦταν τὰ λάθη ποὺ ἔκανε στὴν τυπικὴ διάταξη τῶν ἀκολουθιῶν. Ἔτσι ἀπὸ τὸ ποίμνιό του διδάχθηκε τὴν ἀκριβὴ τήρηση, ἀλλὰ σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ τυπικοῦ».

[Κληρικοὶ τοῦ «παλαιοῦ τυπικοῦ», Ἐκκλ. Παρέμβασις, πρωτ. Θωμᾶ Βαμβίνη]

*   *   *