ΤΥΠΙΚΟΝ

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ


Τὸ παρακάτω κείμενο, μετατράπηκε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσῳ προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἄβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὴν σ. 117:

«Εν τοίς μακαρισμοίς, είτε ούτοι ψάλλονται εν τη λειτουργία, είτε απλώς μετά την τριθέκτην ή ενάτην, καθ' εκάστην ψάλλονται και τροπάρια καλούμενα τροπάρια των μακαρισμών ή απλώς μακαρισμοί. Γίνονται δε ταύτα ή εις ς' ή εις η' ή εις ι' ή εις ιβ'.

Μόνον εν τοις μακαρισμοίς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (πλην Σαββάτου και Κυριακής), της Μεγάλης Εβδομάδος, της Τετάρτης και Παρασκευής της Τυρινής, ως και εν τοις μακαρισμοίς τοις λεγομένοις μετά τας μεγάλας ώρας των Χριστουγέννων και Φώτων, τροπάρια ου ψάλλονται.

Συνήθως εν τοις μακαρισμοίς ψάλλονται ωδαί τίνες εκ των κανόνων της ημέρας· όταν λοιπόν γίνηται τούτο, εκάστη ωδή ψαλλομένη εν τοις μακαρισμοίς ψάλλεται άνευ του ειρμού αυτής, αλλά το Θεοτοκίον αυτής (εάν έχη τοιούτον) ψάλλεται, ουχί μόνον εν τη τελευταία ψαλλομένη ωδή, αλλά και εν ταις προ αυτής λεγομέναις».

 

ἀρχικό: 06/07/2006
τρέχον: 14/02/2010
panayiotis@analogion.net