ΤΥΠΙΚΟΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


 

Στὴν ἐνότητα αὐτὴν παραθέτουμε τὶς ἀντίστοιχες παραγράφους ἀπὸ τὰ Τυπικά [Τ.Γ.Ρ] καὶ [Τ.Μ.Ε]:

 

Τὸ παρακάτω κείμενο, μετατράπηκε σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή, μέσῳ προγράμματος ἀναγνωρίσεως χαρακτήρων.
Γιὰ αὐτό, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς συγχωρήσετε γιὰ τὸ μονοτονικό, καὶ γιὰ ὅποιες ἄβλεψίες μας καὶ ὀρθογραφικὰ λάθη.

 

Τὸ Τυπικὸν ὑπὸ τοῦ Ρῆγα [Τ.Γ.Ρ.], ἀναφέρει σχετικὰ στὶς σ. 115-116:

«Εν ταις μετά την τριθέκτην ώραν τελουμέναις Θείαις Λειτουργίαις του Χρυσοστόμου καί Μεγάλου Βασιλείου, ψάλλονται τα τυπικά και οι μακαρισμοί, πλην των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών.

Τα τυπικά και οι μακαρισμοί εν τη λειτουργία ψάλλονται ούτω:

Μετά την μεγάλην συναπτήν της λειτουργίας και την εκφώνησιν αυτής, άρχεται ο δεξιός χορός του ρβ' ψαλμού λέγων Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλογητός ει Κύριε. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου κτλ. Ο αριστερός χορός τον επόμενον στίχον, και ούτω καθεξής ψάλλονται πάντες οι στίχοι εναλλάξ, εις ήχον πλ. δ'. Όταν δε ψάλλη ο αριστερός χορός τον τελευταίον στίχον του ψαλμού, το τέλος αυτού Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον ψάλλει αργότερον. Μεθ' ό, ο δεξιός χορός ψάλλει επίσης αργώς Δόξα, ο αριστερός Και νυν, και ο δεξιός χορός πάλιν τον πρώτον στίχον ούτω: Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, καί πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον Αυτού. Ευλογητός ει Κύριε. Μεθ' ό ο διάκονος την μικράν αίτησιν και ο ιερεύς την εκφώνησιν. Και ευθύς ψάλλεται ο ρμε' ψαλμός εναλλάξ κατά στίχον εις ήχον β', αρχομένου του αριστερού χορού ούτω: Δόξα τω Πατρί καί τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι. Αίνει η ψυχή μου τον Κύριον κτλ. Ο δεξιός χορός τον έτερον στίχον, και ούτω καθεξής μέχρι τέλους του ψαλμού, μεθ' ό ο αριστερός χορός εις τον αυτόν ήχον Και νυν, Ο μονογενής Υιός. Και πάλιν ο διάκονος αίτησιν μικράν και ο ιερεύς την εκφώνησιν.

Είτα ψάλλονται οι μακαρισμοί εις τον ήχον των τροπαρίων αυτών άρχεται δε αυτών ο δεξιός χορός λέγων Εν τη Βασιλεία Σου μνήσθητι ημών Κύριε, όταν έλθης εν τη Βασιλεία Σου. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι κτλ. Ο αριστερός τον έτερον στίχον Μακάριοι οι πενθούντες. Ο δεξιός Μακάριοι οι πραείς. Ο αριστερός Μακάριοι οι πεινώντες καί διψώντες. Είτα ο δεξιός Μακάριοι οι ελεήμονες κτλ. και ψάλλει το τροπάριον των μακαρισμών της ημέρας. Ο αριστερός χορός τον έτερον στίχον και το έτερον τροπάριον, και ούτω καθεξής μέχρι τέλους των στίχων και των τροπαρίων, λογιζομένων ως δύο τελευταίων στίχων των Δόξα και του Και νυν.

Ούτω ψάλλονται οι μακαρισμοί, όταν τα τροπάρια αυτών διατάσσωνται εις η'. Όταν δε διατάσσωνται εις ιβ', τότε άρχονται οι χοροί συμψάλλειν μεθ' ένα έκαστον στίχον και ανά εν τροπάριον, ευθύς από του πρώτου στίχου των μακαρισμών.

Όταν δε τα τροπάρια των μακαρισμών διατάσσωνται εις ι', άρχονται οι χοροί συμψάλλειν έκαστον τροπάριον μεθ' έκαστον στίχον, από του στίχου Μακάριοι οι πραείς.

Και όταν τέλος τα τροπάρια διατάσσωνται εις ς', άρχονται οι χοροί ψάλλειν έκαστον αυτών μεθ' έκαστον στίχον, από του Μακάριοι οι ειρηνοποιοί».

 

Τὸ Τυπικὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ὑπὸ Γεωργίου Βιολάκη [Τ.Μ.Ε], ἀναφέρει σχετικὰ στὴν σ. 31:

«§36. Κατὰ πᾶσαν Κυριακὴν ἐν τῇ Λειτουργίᾳ ψάλλονται ἀπαραιτήτως τὰ Τυπικὰ καὶ οἱ Μακαρισμοὶ μετὰ τῶν ὀκτὼ Ἀναστασίμων τῆς Ὀκτωήχου Τροπαρίων· ὅταν δὲ ἐν Κυριακῇ τύχωσι προεόρτια ἢ μεθέορτα Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν, ἢ καὶ μνῆμαι ἑορταζομένων Ἁγίων, ψάλλονται πρὸς τοῖς τέσσαρσι τῶν Μακαρισμῶν Τροπαρίοις, καὶ δ' ἐκ τῆς ς' ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τῆς τυχούσης ἑορτῆς, ἢ τοῦ τυχόντος Ἁγίου».

 

ἀρχικό: 06/07/2006
τρέχον: 14/02/2010
panayiotis@analogion.net